Skip to main content

Termeni şi condiţii de livrare

CONDIŢII DE LIVRARE

După ce ați plasat comanda de asigurare pe site, unul din operatorii call-centrului vă va contacta pentru a confirma comanda.

Pentru a primi comanda aveți 2 opțiuni:

 1. Livrare gratuită (In raza Municipiului Chisinau si suburbiile acestuia)
 2. Ridicare de la oficiu

 

                                                Cuprins:

 1. Date juridice și informații generale despre BAR,,AXA BROKER’’SRL
 2. Noţiuni.
 3. Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 4. Politica de informare despre cookie-uri.
 5. Condiții de asigurare.
 6. Plasarea cererii de ofertă online (și calculul primei de asigurare).
 7. Încheierea contractelor de asigurare.
 8. Limba contractului de asigurare.
 9. Plata primei de asigurare și condiții de achitare online.
 10. Alte cheltuieli legate de încheierea contractului de asigurare.
 11. Modificare, încetarea, rezilierea şi nulitatea contractului de asigurare.
 12. Reclamații.
 13. Modificarea informațiilor în acest document.
 1. Date juridice și informații generale despre BAR,,AXA BROKER’’SRL.

Denumirea asigurătorului: BAR,,AXA BROKER’’SRL

Adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Maria Cebotari 11,of 9.

IDNO: 1010600033930

Licența: seria CNPF nr. 000866

Director Comercial: Blanari Dumitru

Site oficial: www.asigurari-online.md

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Telefon: +373 22 859 886

 1. Noţiuni.

2.1. Noțiuni generale de asigurare:

activitate de asigurare – activitate care constă, în principal, din: oferirea, negocierea şi încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, efectuarea de acţiuni de regres şi de recuperare;

agent de asigurare – persoană fizică sau persoană juridică ce desfăşoară activitate profesională în baza mandatului acordat de asigurător, având dreptul să încheie, în numele şi din contul asigurătorului, contracte de asigurare cu terţii, conform condiţiilor stipulate în contractul de mandat, fără să aibă calitatea de asigurător, neasigurător, agent bancassurance sau de broker de asigurare şi/sau de reasigurare;

asigurare – transfer al unui risc eventual, inclusiv al riscului unei pierderi financiare şi/sau al unei pagube materiale, de la asigurat la asigurător, în conformitate cu contractul de asigurare;

asigurat – persoană care are încheiat sau pentru care s-a încheiat un contract de asigurare cu asigurătorul;

asigurător (reasigurător) – persoană juridică înregistrată în Republica Moldova care, în condiţiile prezentei legi, deţine licenţă pentru desfăşurarea activităţii de asigurare (reasigurare);

autoritate de supraveghere – Comisia Naţională a Pieţei Financiare;

caz asigurat – risc asigurat, prevăzut în contractul de asigurare, a cărui producere conferă asiguratului dreptul de a fi indemnizat sau despăgubit de către asigurător;

cheltuieli de achiziţie – cheltuieli ocazionate de încheierea contractelor de asigurare. Ele cuprind atât cheltuielile direct imputabile, precum comisioanele de achiziţie şi cheltuielile de deschidere de dosar sau de acceptare a contractelor de asigurare în portofoliu, cât şi cheltuielile indirect imputabile, precum cheltuielile de publicitate sau cheltuielile administrative legate de prelucrarea cererilor şi de eliberarea poliţelor de asigurare;

condiții de asigurare – set de norme și condiții aprobate de către asigurător în scopul reglementării subscrierii de riscuri specifice produselor de asigurare și stabilirii relațiilor juridice între subiecții asigurării.

contractant al asigurării – persoană care încheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană şi se obligă faţă de asigurător să plătească prima de asigurare, fără a obţine calitatea de asigurat;

franşiză – parte din prejudiciu suportată de asigurat, care este stabilită în calitate de sumă fixă sau de procent din despăgubirea de asigurare ori din suma asigurată şi care este prevăzută în contractul de asigurare;

primă brută subscrisă – primă calculată de asigurător (reasigurător) conform unui contract de asigurare (reasigurare), înainte de deducerea oricăror sume din aceasta;

risc – eveniment inconvenient, posibil şi viitor care ar putea afecta bunurile, capacitatea de muncă, viaţa ori sănătatea persoanei;

risc asigurat –  fenomen, eveniment sau grup de fenomene sau evenimente prevăzute în contractul de asigurare care, odată produse, pot genera prejudicii bunurilor sau persoanei asigurate. (În asigurările de viaţă, fenomenul de supravieţuire şi fenomenul de deces se încadrează în noţiunea de risc asigurat);

reasigurare – cedare parţială sau integrală a unor riscuri subscrise de un asigurător, denumit reasigurat (cedent), unui alt asigurător, denumit reasigurator (cesionar), care, la rândul său, îşi asumă angajamentul să recupereze o parte corespunzătoare din despăgubirea de asigurare acordată;

 

2.2.Noțiuni specifice asigurării obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule:

accident de autovehicul – eveniment neprevăzut, întâmplător provocat de unul sau mai multe autovehicule, care cauzează prejudicii unor persoane şi care poate da naştere unor pretenţii de despăgubire;

asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (în continuare – asigurare obligatorie de răspundere civilă auto) – contract de asigurare, probat prin poliţa de asigurare RCA şi/sau certificat de asigurare ”Carte Verde”, prin care un asigurător licenţiat, în condiţiile prezentei legi, să practice asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se obligă, în baza unei prime plătite de asigurat, să despăgubească prejudiciile cauzate prin accident de autovehicul în perioada de valabilitate a contractului de asigurare;

autovehicul – sistem mecanic terestru cu autopropulsie, cu excepţia celui care circulă pe şine, pentru transportul de călători, bagaje şi mărfuri sau care execută orice alte lucrări şi servicii aferente transporturilor – autoturisme, autobuze, micro-autobuze, troleibuze, autocamioane, inclusiv specializate, motocicluri, tractoare.

daună parțială – avarierea autovehiculului în măsura în care recondiționarea sau înlocuirea părților componente și a pieselor avariate este posibilă și valoarea pagubei real suportate nu depășește 75% din valoarea autovehiculului la data producerii accidentului;

daună totală – distrugerea sau avarierea autovehiculului în măsura în care recondiționarea sau înlocuirea părților componente și a pieselor avariate nu mai este posibilă ori în care valoarea pagubei real suportate depășește 75% din valoarea autovehiculului la data producerii accidentului;

dosar de daune – dosar care include totalitatea documentelor necesare constatării şi soluţionării cazului de asigurare;

persoană păgubită – orice persoană îndreptăţită să primească despăgubire de asigurare pentru orice pagubă sau vătămare corporală provocată în urma unui accident de autovehicul;

poliţă de asigurare RCA – poliţă de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto cu valabilitate în limitele teritoriului Republicii Moldova, care probează încheierea contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto;

certificat de asigurare „Carte Verde” – document internaţional de asigurare, eliberat în numele unui birou naţional, care atestă existenţa asigurării obligatorii de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului ţării emitente, în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite;

posesor de autovehicul – proprietarul de drept al autovehiculului, precum şi persoana care posedă autovehiculul în temeiul unui contract de locaţiune, contract de leasing sau al unor alte titluri prevăzute de legislaţie;

prejudiciu – efect negativ suferit de persoana fizică sau de persoana juridică păgubită în urma producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto;

Regulament general al Consiliului Birourilor – document oficial, adoptat de Consiliul Birourilor la Rethymno (Creta) la 30 mai 2002, care încorporează toate prevederile obligatorii ce guvernează relaţiile dintre birourile naţionale ale asigurătorilor din statele membre ale Sistemului Internaţional de Asigurări „Carte Verde”;

utilizator de autovehicul – orice persoană care conduce autovehiculul: asiguratul, persoanele prevăzute în contractul de asigurare, alte persoane care conduc autovehiculul cu sau fără consimțământul posesorului; în cadrul instruirii la cursurile de şofer, se consideră utilizator persoana care efectuează instruirea în conducerea autovehiculului;

sistem bonus-malus – sistem de reduceri şi de majorări ale primei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto acordate în funcţie de istoricul asigurărilor și daunelor;

valoare rămasă – valoarea părţilor din autovehicul rămase neavariate, demontabile și valorificabile în caz de daună totală a acestuia.

 

2.3. Alte noțiuni:

adresa ip – este un număr utilizat în exclusivitate de către toate echipamentele ce țin de tehnologia informației (routere, modemuri, calculatoare, telefoane inteligente etc.) ce le permite sa se identifice și să comunice între ele într-o rețea de calculatoare;

canal electronic de comunicare – mecanism prin care o persoană poate iniția o discuție cu intermediarul și recepționa răspunsuri, precum: email oficial, chat integrat în site (Viber și Whatsapp), pagină oficială din rețele de socializare și alte aplicații sau platforme de messaging online acceptate de intermediar;

card bancar — cardul de credit sau debit, emis de către o bancă, constituind un instrument de plată fără numerar, ce oferă posesorului posibilitatea de a efectua operaţiuni de decontare electronice cu mijloace băneşti;

condiții de asigurare – set de norme și condiții aprobate de către asigurător în scopul reglementării subscrierii de riscuri specifice produselor de asigurare și stabilirii relațiilor juridice între subiecții asigurării;

cookie-uri – fișiere de text special, păstrate de browser-ul vizitatorului de site, stocate pe dispozitivul acestuia, care poate fi utilizat pentru recunoaşterea vizitatorilor, pentru a adapta pagina la conţinutul afișat anterior și/sau implementarea sistemului de „coș de cumpărături”;

link – este o referință către o pagină web, prin care Utilizatorului paginii web i se oferă  posibilitatea navigării de la o pagină la alta, pentru a accesa referința Utilizatorul trebuie să facă click pe link-ul oferit;

ofertă –  propunerea de preț și condiții de asigurare înaintată de către asigurător, prin diferite canale de comunicare, ca urmare a completării unui formular electronic, în formă scrisă sau solicitării verbale și furnizării de către solicitant a datelor necesare formării ofertei respective, inclusiv furnizarea datelor cu caracter personal;

plată online – efectuarea operaţiunii de decontare electronică a mijloacelor băneşti, cu carduri bancare, prin oferirea de unui link unic pe pagină web securizată a băncii.

poliță de asigurare electronică – polița de asigurare emisă de asigurător în baza unei cereri scrise sau solicitări electronice, ca urmare a acordului contractantului/asiguratului asupra acestor Termeni și Condiții, achitării primei de asigurare prin mijloace electronice de plată și transmiterii poliței de asigurare la o adresă electronică indicată cerere/solicitare;

vizitator al site-ului – persoană fizică sau reprezentantul persoanei juridice care prin mijloace electronice a deschis pagina web www.asigurari-online.md pentru a obține careva informație, a contacta compania sau a iniția online o procedură de achiziție; a se avea în vedere și navigator sau utilizator al paginii web.

 

 1. Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

3.1.  Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimțământul solicitantului după ce a luat cunoștință cu prezentul document. BAR,,AXA BROKER’’SRL prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile LEGII Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

3.2.  În cazul incapacităţii de exercițiu sau al capacităţii de exerciţiu limitate a subiectului datelor cu caracter personal, consimțământul privind  prelucrarea datelor cu caracter personal se acordă, în formă scrisă, de către reprezentantul lui legal. Iar semnarea contractului de asigurare poate fi efectuată doar cu reprezentantul legal.

3.3.  Prin transmiterea datelor cu caracter personal, utilizatorul este de acord cu prelucrarea acestora în scopul obținerii ofertelor, contractelor și polițelor de asigurare precum și alte informații sau acte. Dacă Utilizatorul nu dorește să furnizeze în regim online, prin canale electronice de comunicare, datele sale cu caracter personal, atunci Utilizatorul va apela la numărul de telefon +373 22 859 886 pentru a obține o consultație sau se va adresa direct în oficiile teritoriale pentru soluționarea solicitării. Utilizatorii care nu doresc să transmită date cu caracter personal prin canale de comunicare electronice nu pot beneficia în regim online și electronic de oferte și/sau servicii de asigurare.

3.4.  Compania BAR,,AXA BROKER’’SRL respectă confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal și celelalte prevederi ale LEGII Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

 1. Politica de informare despre cookie-uri.

Site-ul www.asigurari-online.md utilizează cookie-uri, iar acceptarea prezentului document și continuarea navigării și/sau plasării comenzii, reprezintă acceptul de utilizare a utilizare a cookie.

 1. Condiții de asigurare.

5.1.  Condiţiile de asigurare ale asigurătorului sânt obligatorii pentru asigurat dacă contractul prevede expres aplicarea lor şi dacă ele sânt expuse în textul contractului sau pe verso ori fac parte integrantă a contractului sub formă de anexă. În cazul în care condiţiile de asigurare se prezintă în anexe la contractul de asigurare, faptul înmânării anexelor de către asigurător asiguratului se notifică în textul contractului.

5.2.  Asiguratul are dreptul să facă cunoștință cu condițiile de asigurare ale asiguratorului, specifice produselor de asigurare, înainte de semnarea contractelor de asigurare.

5.3.  Emiterea poliţelor de asigurare RCA și certificatelor de asigurare „Carte Verde” are loc în baza Legii nr. 414 din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule și altor acte normative în vigoare.

5.4.  Condiții de asigurare specifice emiterii poliței de asigurare benevolă de sănătate a cetăţenilor care pleacă temporar în străinătate, în regim electronic sunt:

5.4.1.      Dacă în momentul plasării comenzii și achitării poliței de asigurare electronice, persoana asigurată nu se află pe teritoriul Republicii Moldova, răspunderea asigurătorului începe după 72 de ore, calculate din data recepționării plății, chiar dacă polița de asigurare a intrat în vigoare.

5.4.2.      Achitarea are loc prin mijloace electronice de plată sau transfer.

5.4.3.      Emiterea poliței de asigurare electronice are loc doar după recepționarea plății de către asigurător.

5.4.4.      Transmiterea poliței are loc prin email și facultativ prin alte canale electronice de comunicare, la un destinatar indicat de contractant/asigurat.

5.4.5.      Contractantul/asiguratul are obligația confirmării recepționării poliței de asigurare și corectitudinii informației înscrise ca și răspuns prin același canal de comunicare. Astfel, recunoscând relațiile juridice în baza poliței de asigurare recepționate și condițiilor de asigurare.

 1. Plasarea cererii de ofertă online și calculul primei de asigurare.

6.1.  Plasarea cererii online are loc prin completarea formularului specific. Procesarea cererii poate fi efectuată doar dacă vizitatorul site-ul a luat cunoștință cu prezentul document și a bifat manual și conștient ”Sunt de acord cu termenii și condițiile”.

6.2.  Persoanele care plasează cereri de oferte au capacitatea deplină de exerciţiu. Intermediarul are dreptul, preventiv semnării contractului de asigurare, să identifice contractantul/asiguratul care a înaintat cererea online.

6.3.  Pentru efectuarea calcului primei de asigurare și eventual emiterea contractului de asigurare reprezentantul intermediarului are dreptul să solicite și alte informații nespecificate în formular. Modalitatea de comunicare și completarea a cererii, poate fi efectuată în scris, prin metode electronice de comunicare și corespondență sau verbal.

6.4.  Cererea plasată pe site este preluată și afișată în modul de comunicare Viber și Whatsapp. Operatorul Viber și Whatsapp are dreptul să prelucreze informații din solicitare, precizează detalii suplimentare de la Utilizator în scopul înaintării unei oferte. Comunicarea prin modulul Viber și Whatsapp este efectuată în baza condițiilor din acest document.

6.5.  Calculul primei de asigurare este efectuată de către Intermediar în baza cererii solicitantului. Procesarea are loc prin intermediul sistemelor electronice și conform tarifelor aprobate de Asigurător.

 1. Încheierea contractului de asigurare.

7.1.  Pentru încheierea contractului de asigurare, asiguratul prezintă intermediarului propunere (cerere) scrisă, în care indică interesul propriu şi cel al beneficiarului asigurării sau declară verbal că doreşte să încheie contract de asigurare.

7.2.  Contractul de asigurare poate fi încheiat în favoarea mai multor beneficiari.

7.3.  Contractul de asigurare se încheie în formă scrisă.

7.4.  În contractul de asigurare se va indica:

 1. a)    numele sau denumirea, domiciliul sau sediul părţilor contractante;
 2. b)   obiectul asigurării: bun, persoană şi răspundere civilă;
 3. c)    riscurile care se asigură;
 4. d)   începutul şi durata termenului asigurării;
 5. e)    sumele asigurate;
 6. f)    primele de asigurare, locul şi termenele de plată;
 7. g)   alte date, conform legii sau contractului.

7.5.  Contractul de asigurare nu se poate dovedi prin martori, chiar dacă există un început de dovadă scrisă.

7.6.  Dovada încheierii contractului de asigurare rezultă şi din trimiterea unui document de asigurare, precum poliţă de asigurare (certificat), din cererea de plată a primei ori din înscrisul prin care se constată efectuarea acestei plăţi sau din orice înscris din care reiese faptul încheierii contractului.

7.7.    Intermediarul este obligat să remită asiguratului un exemplar, semnat de el, al poliţei de asigurare.

7.8.  În poliţa de asigurare se va indica:

 1. a)    numele sau denumirea, domiciliul sau sediul părţilor contractante;
 2. b)    obiectul asigurării: bun, persoană şi răspundere civilă;
 3. c)     riscurile ce se asigură;
 4. d)    începutul şi durata perioadei asigurării;
 5. e)     suma asigurată;
 6. f)     prima de asigurare, locul şi termenele de plată;
 7. g)    alte date, conform legii sau acordului dintre părţi.

7.9.  Etapele parcurse pe site-ul www.asigurari-online.md pentru încheierea contractului/poliței de asigurare de către Utilizator:

 1. a)    solicită ofertă, prin completarea formularului/cererii, accesând modulul ”COMANDĂ”,
 2. b)   ia cunoștință cu acest document – „Termeni și condiții” și este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, prin bifare butoanelor din formular,
 3. c)    furnizează informații suplimentare necesare înaintării unei oferte de către operatorul BAR,,AXA BROKER’’SRL,
 4. d)   recepționează oferta de asigurare,
 5. e)    acordă acceptul pentru oferta recepționată și condițiile de asigurare,
 6. f)    alege metoda de plată și efectuează plata,
 7. g)   stabilește cu operatorul BAR,,AXA BROKER’’SRL metoda și/sau locul de obținere a contractului/poliței de asigurare,
 8. h)   recepționează exemplarul de contractul/polița de asigurare.
 1. Limba contractului de asigurare.

Limba utilizată în relațiile juridice dintre asigurător și Utilizator este limba de stat.

 1. Plata primei de asigurare și condiții de achitare online.

9.1.   Prima de  asigurare reprezintă suma pe care asiguratul este obligat să o plătească intermediarului, la eliberarea poliţei de asigurare, în modul şi în termenul prevăzut de contractul de asigurare, în schimbul preluării de către asigurător a riscului asigurat.

9.2.   Plata primei de asigurare se face integral sau în rate plătibile la termenele scadente prevăzute în contract conform negocierii părţilor, la sediul intermediarului sau al reprezentanţilor săi dacă în contractul de asigurare nu se prevede altfel.

9.3.   Prima de asigurare se plăteşte integral pentru toată perioada de asigurare specificată în poliţa de asigurare RCA şi/sau în certificatul de asigurare „Carte Verde”.

9.4.   Dovada plăţii primei de asigurare revine intermediarului, înscrisul constatator fiind cecul de casă sau ordinul de plată.

 1. Alte cheltuieli legate de încheierea contractului de asigurare.

Utilizatorul nu suportă costuri suplimentare asociate încheierii contractului de asigurare, cu excepția plății primei de asigurare.

 1. Modificare, încetarea, rezilierea şi nulitatea contractului de asigurare.

11.1.   Modificarea și rezilierea contractelor de asigurare poate fi efectuată în baza cererii în scris, depusă la reprezentanțele, oficiile teritoriale sau oficiul central al BAR,,AXA BROKER’’SRL., de către contractant/asigurat sau altă persoană împuternicită să facă acest act.

11.2.   Contractul de  asigurare  încetează de drept prin acordul părţilor, precum şi:

 1. a)    la neachitarea de către asigurat a primei de asigurare în mărimea şi în termenul stabilit;
 2. b)   la expirarea termenului său de acţiune;
 3. c)    la îndeplinirea de către asigurător a obligaţiilor contractuale;
 4. d)   la  lichidarea  asiguratului  persoană  juridică  sau la decesul asiguratului persoană fizică;
 5. e)    la lichidarea asigurătorului, în modul stabilit de legislaţie;
 6. f)    în alte cazuri prevăzute de legislaţie.

11.3.   Contractul de asigurare este nul în cazurile prevăzute de legislaţie sau dacă a fost încheiat:

 1. a)      în condiţii  care  contravin  prezentei  legi  şi/sau  care defavorizează situaţia asiguratului în raport cu legislaţia în vigoare;
 2. b)      asupra unor bunuri declarate ca fiind obţinute ilicit, sechestrate sau arestate ori care urmează a fi confiscate în temeiul unei sentinţe judecătoreşti definitive;
 3. c)      cu o persoană neautorizată să încheie contracte în numele asigurătorului;
 4. Reclamații.

12.1.Orice reclamație poate fi înregistrată oficial prin expedierea textului reclamației argumentate la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau să fie depusă fizic la adresa juridică a BAR,,AXA BROKER’’SRL Totodată, pentru soluționarea operativă a petițiilor, urmează a se apela în orele de program 09.00 – 18.00 de luni până vineri, la numărul de telefon +373 22 859 886.

 1. Modificarea informațiilor în acest document.

13.1.   Informațiile furnizate pe acest site pot fi modificate. BAR,,AXA BROKER’’SRL. are dreptul de a modifica informațiile sau o parte din informațiile conținute pe această pagină fără notificare prealabilă către Utilizatori. Afișarea pe site-ul web al noului document este însoțită de informații privind modificările aduse. Acest document, precum și amendamentele sale, sunt disponibile pentru Utilizator pe pagina www.asigurari-online.md

13.2.   Folosirea unui Utilizator de site după efectuarea modificărilor în secțiunea „Termeni și condiții” este echivalentă cu familiarizarea cu acestea, înțelegerea și acceptarea acestora.

13.3.   Datele publicate au fost actualizate:

 1. a)      La apariția produselor noi de asigurare ale BAR,,AXA BROKER’’SRL
 2. b)      La actualizarea condițiilor de asigurare ale BAR,,AXA BROKER’’SRL
 3. c)      La apariția noilor metode da plată sau actualizării condițiilor metodelor de plată existente.
 4. d)     Odată cu apariția unei noi legislații sau modificări ale legislației și reglementărilor existente referitoare la asigurări.
 5. e)      Odată cu apariția unor noi legislații sau modificări ale legislației existente.

Grafic de lucru

 • Luni – Vineri

  08:30 – 17:30

 • Sâmbătă - Duminică

  Zile libere

 • Livrare de produse de asigurare la domiciliu/oficiu.

Contacte


BAR ,,AXA BROKER’’ SRL este o companie specializată în consultanță privind prestarea serviciilor de asigurări și intermedierea unei game largi de produse de asigurări pentru persoane fizice și juridice. Compania este autorizată de CNPF, în baza Licenței, Seria CNPF NR.000866. De 12 ani pe piața de asigurări, cu peste 45.000 clienți deserviți, deținem o experiență și expertiză vastă în reprezentarea clienților noștri, pentru care negociem cele mai bune soluții de asigurare. Relațiile puternice de parteneriat cu cei mai importanți asigurători din piața locală, ne permite să furnizăm clienților noștri servicii profesioniste de consultanță în asigurări și produse de asigurare, la cele mai avantajoase prețuri. Printre serviciile care le prestăm se numără: asigurare medicală, Carte Verde, asigurare de răspundere civilă, asigurare profesională, asigurare RCA, asigurare CASCO și multe alte produse de asigurare. AXA BROKER SRL- Un partener de încredere lângă tine mereu!

© 2024 Axa Broker